หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

 

ลำดับที่ ๑

 

นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ

ศึกษาธิการภาค ๑๓

 

ประวัติการศึกษา

        ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  (ค.ม.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ศษ.บ)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

       ๑.  อาจารย์  ๑  ระดับ ๓  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

       ๒.  นักวิชาการศึกษา  ๔  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๓.  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๔.  ศึกษาธิการอำเภอ  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๕.  ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๖.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ๗.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เชี่ยวชาญ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ๘.  ศึกษาธิการจังหวัด (อำนวยการระดับสูง)  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๙.  รองศึกษาธิการภาค (นักบริหารระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       ๑๐.  ศึกษาธิการภาค (นักบริหารระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

          มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)

 

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"