หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

 

1.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

2.คู่มือการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS Web Online ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

3.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา

4.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดทำและพัฒนาสารสนเทศ

5.คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

6.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา เพื่อการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

7.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

8.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

9.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

10.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

11.คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 

12.คู่มือ กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"