หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สภาพทั่วไปของเขตตรวจราชการที่ 13

          ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต

          กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่ 52,389.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,743,674 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.83 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.08 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

          ทิศใต้             ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์

สภาพการปกครอง

ตารางที่ 1 พื้นที่และเขตปกครอง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

 

จังหวัด

 

พื้นที่(ตร.กม.)

เขตปกครอง

อบต.

หมู่บ้าน

ตำบล

อำเภอ

เทศบาล

นคร

เมือง

ตำบล

นครราชสีมา

20,493.964

3,743

287

32

1

3

71

251

ชัยภูมิ

12,778.287

1,617

123

16

-

1

19

107

บุรีรัมย์

10,321.885

2,546

188

23

-

2

46

145

สุรินทร์

8,124.056

2,120

158

17

-

1

24

148

กลุ่มจังหวัด

51,718.192

10,026

756

86

1

7

160

651

จากตาราง 1 จำนวนพื้นที่ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า มีพื้นที่ทั้งหมด 51,718.192 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนพื้นที่มากที่สุด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์ 10,321.885 ตารางกิโลเมตรและจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่น้อยที่สุด 8,124.056 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครองรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่ามีเขตการปกครอง 86 อำเภอ 756 ตำบล 10,026 หมู่บ้าน และ 651 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 32 อำเภอ 287 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ 14 อำเภอ 123 ตำบล 1,617 หมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 23 อำเภอ 188 ตำบล 2,546 หมู่บ้าน และจังหวัดสุรินทร์ 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,126 หมู่บ้าน

 

ประชากรวัยเรียน

          จำนวนประชากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สืบค้นจากระบบสถิติทางการทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นการนำข้อมูลประชากรรายอายุ
ณ เดือนธันวาคม 2561 มาใช้คำนวณเปรียบเทียบในปีการศึกษา 2562 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรตั้งแต่แรกเกิด - อายุ25ปี จำแนกเพศ รายจังหวัด ปีการศึกษา 2562

แผนภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบจำนวนประชากรชายและหญิงในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"