วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “รูปแบบวิธีคิด วิธีการสื่อสาร วิธีการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) แห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อคัดเลือกรูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากหน่วยงาน สถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค รวมทั้งสิน จำนวน 81 คน

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"