สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือก “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแบ่งผลงานออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทระดับประถมศึกษา และประเภทระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาของท่านพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของท่าน เพื่อเสนอผลงานสมัครเข้ารับคัดเลือก “สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดส่งใบสมัครการส่งผลงานและเอกสารรายละเอียดประกอบตามรูปแบบหรือกรอบการนำเสนอที่กำหนดไปยังกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน : reo13.moe.go.th ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"