วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายไพศาล วุฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา หลักสูตร “การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาด้วยนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจหลักการสาระสำคัญของความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับทักษะสำคัญการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาเอกชน (สังกัด ศธจ.) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน

 

 

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"