หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

         นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ๕ นโยบาย ระยะที่ ๒  ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ณ  สพป.บร. เขต ๓  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.สัมมนาการณ์ บุญเรืองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและคณะ  ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน

  

  

  

  

   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"