วันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกหลักสูตรดีเด่น (Best Practice) ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค

ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนการดำเนินงานตามโครงการการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. เพื่อคัดเลือกหลักสูตรดีเด่น (Best Practice) ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกหลักสูตรดีเด่น (Best Practice) ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาคครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 คน

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"