คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"