พิมพ์
หมวด: เกี่ยวกับ ศธภ.13

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค 13
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 

 

นางกุลรัศมิ์  อัครวราศัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

 

 

กลุ่มอำนวยการ                                                                                    

 

   
 

นางณชลนิภา  ทวินันท์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

 
   

นางละมัย เรืองสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

 

นางสาวนันท์นภัส เกลื่อนกลางดอน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายสรศักดิ์  เอ็นโด
ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

นายณรงค์  เล็กกลาง
ช่างไฟฟ้า ช 4

 นายสุรพล  โกนกระโทก
ช่างครุภัณฑ์ ช 3
 นายวิรัติ  หักทะเล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายอรัญ  เชี่ยวการ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายชัยวัฒน์  นวลจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายอุดม  จันทร์หมื่นไวย
พนักงานดูแลสวน 

   
   นายอำนาจ  ประชากลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

  

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา                                                                     

 

   
 

ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์  กองเมืองปัก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 
 

นางสาวสุดา  จุลเสวก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตนา  ทูลกลาง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

     

นางสาววันกวี  พวงเกาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวเบญจพร  บ่อยกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                            

 

     
 

 นางดารุณี ดงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
     

 นายสมทรง  เผื่อนงูเหลือม
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางศศิยา  หมั่นคำ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 

นางสาวสุมาลี  แก่นกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                                                            

 

   
 

นายวิชัย  ชัยโกศล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 
   

นางสาววันดี  สอาดนัก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวยุพิน ศรีจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

 

กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล                                        

 

   
 

 นางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ

กลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล

 
 

นางสาววลี  เจ๊กจันทึก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ 

   นางสาวกัลยา  เครือกนก     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    

ฮิต: 1703