บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์
รองศึกษาธิการภาค 13
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 

 

กลุ่มอำนวยการ                                                                          

 

     
 

 นางณชลนิภา  ทวินันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 
  

นางละมัย  เรืองสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววรรณา  เอ้บสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสรศักดิ์  เอ็นโด
ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา


นายอรัญ  เชี่ยวการ
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายวิรัติ  หักทะเล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุรพล  โกนกระโทก
ช่างครุภัณฑ์ ช 3
นายชัยวัฒน์  นวลจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดม  จันทร์หมื่นไวย
พนักงานคนสวย
   
นายอำนาจ  ประชากลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
   นายปณต  บุญแสน
พนักงานคนงาน

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา                                                                           

 

   
 

ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์  กองเมืองปัก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 นางสาววันกวี  พวงเกาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 นางสาวอดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเบญจพร  บ่อยกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                            

 

     
 

 นางดารุณี ดงทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
    

 นางศศิยา  หมั่นคำ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 

นางสาวสุมาลี  แก่นกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา เทพสีดา
นิติกรปฏิบัติการ

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                                                            

 

   
 

นายวิชัย  ชัยโกศล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 
   

นางสาววันดี  สอาดนัก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวผ่องอำไพ  หมั่นคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางสาวยุพิน ศรีจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

   

ายปิยวัฒน์  ตันถา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   

 

กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล                                        

 

   
 

 นางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ

กลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล

 
   

นางสาววลี  เจ๊กจันทึก
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันท์นภัส เกลื่อนกลางดอน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวแคทรีญา ตันติเกษตรกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"