หน้าแรก  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์  

   

Social Network  

      

   

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

   

กฏหมาย/ระเบียบ  

       

   

ถาม - ตอบ  

   

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

   

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ

ศึกษาธิการภาค ๑๓ 

  ประวัติ

โทร : ๐๔๔๒๔๒๔๔๗ ต่อ ๑๑

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นางธรรมพร แข็งกสิการ
 
รองศึกษาธิการภาค ๑๓

โทร : ๐๔๔๒๔๒๔๔๗ ต่อ ๑๒

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา                                                                     
   
 

   ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์  กองเมืองปัก   

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา 

(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

 

 

กลุ่มอำนวยการ                                                                                               

     
 

 นางณชลนิภา  ทวินันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ   
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 
  

      นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววรรณา  เอ้บสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางละมัย  เรืองสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

           นายสรศักดิ์  เอ็นโด                 พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

        นายสุรพล  โกนกระโทก          ช่างครุภัณฑ์ ช ๓

นายอรัญ  เชี่ยวการ
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

         นายวิรัติ  หักทะเล           พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

      นายอุดม  จันทร์หมื่นไวย       พนักงานทำความสะอาด

   

      นายอำนาจ  ประชากลาง         พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายชัยวัฒน์  นวลจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

 นายปณต  บุญแสน
พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา                                                                               

   
    นายเอกพงษ์ จริงจิตร
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทศาสตร์การศึกษา
 นางสาววันกวี  พวงเกาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 นางสาวอดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

นางสาวเบญจพร  บ่อยกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายนราศธิป ศรีขาว
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวสุญาดา แดนจอหอ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                      
     
 

นางอุไรวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
      

       

   นางสาวสุมาลี  แก่นกลาง       

    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         

    

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                                                                      
   
 

นายวิชัย  ชัยโกศล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 
   

      นางสาววันดี  สอาดนัก     
 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวผ่องอำไพ  หมั่นคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   

     นางสาวศิรภัส ธีรศุทธากร       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

         

       นางยุวดี กล่ำมอญ           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล                                                
   
 

นางสาววลี เจ๊กจันทึก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 
   

 นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นายปิยวัฒน์ ตันถา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

   

  นางสาวแคทรีญา ตันติเกษตรกิจ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

         

นางสาวนันท์นภัส เกลื่อนกลางดอน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานนิติการ (กลุ่มงานภายใน)                                                         
   
 

         นางสาวนริศรา อรรคฮาต                  นิติกรชำนาญการรักษาการใน            ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ     ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ

 
   
นางสาวอาทิตยา เทพสีดา
นิติกรปฏิบัติการ
   นายบรรเจิด  รักกลาง
นิติกรชำนาญการ
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"