ประวัติ 

นายไพศาล   วุทฒิลานนท์   
รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

                ๑.  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง) 

                     วิชาเอกการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูนครสวรรค์

                ๒.  วุฒิปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.  วิชาเอก  การประถมศึกษา   

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                ๓.  วุฒิปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  วิชาเอก  การประถมศึกษา

                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม                                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  วิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๑ สถานศึกษา/หน่วยงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  อำเภอ/เขต  เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

 

๒.  การรับราชการ 

 ๒.๑  เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครู  ๒  เมื่อวันที่  ๒๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

๒.๒  เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ที่สำคัญ  ดังนี้
๒๑ พ.ค. ๒๕๒๙ ครู ๑ โรงเรียนดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๒๑ พ.ค. ๒๕๓๑ อาจารย์ ๑ โรงเรียนดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๑ พ.ย. ๒๕๓๔ อาจารย์ ๑ โรงเรียนวัดภาษี
๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๐ อาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
๑๕ ก.ค. ๒๕๔๑ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
๑๘ พ.ย. ๒๕๔๒ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๑ ต.ค. ๒๕๔๓ ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
๗ ก.พ. ๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๑๙ ก.ค. ๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
๕ มี.ค. ๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๒๒ ก.ย. ๒๕๔๗ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต ๑
๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๗ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๒๒ ก.ย. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖
๑ ธ.ค. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑
๖ ม.ค. ๒๕๕๔ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)
๒ ต.ค. ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)
๓ พ.ย. ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์)
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๓

   
   
© ALLROUNDER "สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-242447 โทรสาร 044-244464"